Như một sự đáp đền tiếp nối và góp phần vào phát triển nghề, Touching Soul Center kiến tạo môi trường thực hành và giám sát lâm sàng quy củ dành cho sinh viên chuyên ngành tâm lý.

Yêu cầu tổng thể

Lớp quản lý stress

Cảm nhận của sinh viên sau quá trình thực tập tại TSC

people-2569234_1920

Mọi liên hệ về thực tập xin gửi email về: [email protected] – đính kèm

Các cơ sở giáo dục đã chuyển gởi sinh viên đến thực tập