• 5 năm kinh nghiệm làm việc với thân chủ Việt Nam và quốc tế | Sáng lập viên TSC
  • Thạc sỹ Tham vấn Lâm Sàng, ĐH John Carroll, Ohio, Hoa Kỳ
  • Nghiên cứu sinh Tiến sĩ về Đào Tạo và Giám sát trị liệu, Đại học Cincinnati, Ohio, Hoa Kỳ

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment