• 15 năm làm việc lâm sàng | Sáng lập viên TSC
  • Cựu cán bộ giảng bộ môn Tâm Thần, ĐH BV Đại học Y Dược TP.HCM
  • GV thỉnh giảng khoa tâm lý, ĐH KHXH & NV, TP HCM
  • Giảng viên khoá hệ thống

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment