Đặng Khánh An

Sáng lập viên TSC

  • 5 năm làm việc lâm sàng | Sáng lập viên TSC
  • Giảng viên khoá hệ thống
Đặng Khánh An

Sáng lập viên TSC

  • 5 năm làm việc lâm sàng | Sáng lập viên TSC
  • Giảng viên khoá hệ thống
Huỳnh Thị Hoài Như

Sáng lập viên TSC

  • 5 năm kinh nghiệm làm việc với thân chủ Việt Nam và quốc tế | Sáng lập viên TSC
  • Thạc sỹ Tham vấn Lâm Sàng, ĐH John Carroll, Ohio, Hoa Kỳ
  • Nghiên cứu sinh Tiến sĩ về Đào Tạo và Giám sát trị liệu, Đại học Cincinnati, Ohio, Hoa Kỳ
Huỳnh Thị Hoài Như

Sáng lập viên TSC

15 năm làm việc lâm sàng | Sáng lập viên TSC Cựu cán bộ giảng bộ môn Tâm Thần, ĐH BV Đại học Y Dược TP.HCM GV thỉnh giảng khoa tâm lý, ĐH KHXH & NV, TP HCM Giảng viên khoá hệ thống

Đặng Khánh An

Sáng lập viên TSC

  • 5 năm làm việc lâm sàng | Sáng lập viên TSC
  • Giảng viên khoá hệ thống